فهرست مطالب

اس ام اس به زبان شمالي / رشتی / گیلکی

[ ]


شمه حیاطه پیش آب چلامه
مرا تی مین قهر سلامه
تو که قهر سلام، مو دل شکسته
روز مهشر گیرم ته بند شصته

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


خدایا مو غریبم، مه یار غریبه
نشه و خواستگاری، مو و نسیبم
سر راهان بدم دو مار سیاه
اول مه یار بز نداشته وفا
دوم مر بز نخیسم دنیا

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


بهار صبح كه بلبل چهه چهه ژنه/چوپان بندون سري كو لله ژنه
گاين اسپيت بندون كو كرن ونگ/رفقون دوري چمه دلي ژنه چنگ
چمه ديل تنگ ترا؟/هيچ دفرسي چرا؟

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تنه هر كس بومونو خسته بخته ، بي اشته زندگي كرده چه سخته،ترا غش!
يا بري - يا از بدا بام ، الان يندينه سر كرده وقته ...

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تي ديل دريا مي ديل خشک زمينه/تي خنده تي نگاه چي دلنشينه/تي واسي من بزم ديل به دريا /که او دريا ميان مردن شيرينه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


سیاه شالی دبستم تی کمره / خیلی وقته من نرم تی خبره / خیلی وقته تو می حال وا نپرسی / مگر من بی وفا بوم تو بترسی

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تــو دهِ می رادوار نیبی ، ستم بوخورده دیله ره دوا نیبی
تاکی واسی چوم بودوزم درچکا ور
من کی دانم هرگز نایی
تاکی می مُبتلا نیبی

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


تو دانستی کی می دیل/ تی چوم برایه نامویـی
صدتا خانقاه میانی / دست بدُعایه نامویی
نامویی می بیقراریه بیدینی ، گرم ارسو میشینه
جه اینتظاری بیدینی ، نامویی گرمه کوُنی
غُربت سرد مره تو ، دانستی ای بی وفا ، کی بی پنایم نامویی

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


دریا شو یو طوفان
ایتا دونیا اوخان
پوشت در پوشت
دمرده شبو دیل واترکان
ایتا کونه سو زنه که
آپا اوپا گودن

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


می موشتا وانکون کی دونیا فوگورده
جنگلانا واورس
تسکه دیلانه شب فوقوسانا

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


هاتو کی غورصا خایم دوارم
رویگار خورا لیسکا کونه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


ایتا دریا دیل پستایی بوگودم
می هارای
طوفان وارگانه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


دریا آوه جا نده
تام توم بزه پوشته
بی چوم پیله
تره خیالا شومه

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


خیالو
شبو
آسمانه جیگیفته تی تی
شه بزه جنگلا
جه می اوخان
انهمه تاسیانه
کی وا اوچینه!

_________________________________________________20sms.blogfa.com_____


دوارستی تو ایتا خانه خرابا ده چره
واچکستی کراهای واشکسه دارا ده چره
تو نانستی که واکفته مرا سخته روزیگار
کرا تینتیر بامویی بشکسه بالا ده چره

[تاريخ ارسال : سه شنبه ۲۸ تیر۱۳۹۰]

تبليغات

تبلیغات تبلیغات

آمار و اطلاعات